Dispoziţii Generale

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – Dreptul la asigurări sociale al avocaţilor se exercită în condiţiile prezentei legi prin sistemul unic, propriu şi autonom de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. 

 

Art. 2. –  Sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor este organizat şi funcţionează în conformitate cu următoarele principii fundamentale: 
a) Principiul autonomiei, principiu care, potrivit prezentei legi, stă la baza administrării de sine stătătoare a sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor;
b) Principiul unicităţii, potrivit căruia sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor este structurat şi construit pe aceleaşi norme de drept pentru toţi participanţii la sistem;
c) Principiul contributivităţii, conform căruia fondul de pensii şi cel destinat pentru alte drepturi de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiei obligatorii datorate de fiecare avocat, dreptul la pensie, ca şi celelalte drepturi de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite;
d) Principiul obligativităţii, în virtutea căruia toţi avocaţii au obligaţia de a participa la sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, drepturile exercitându-se corelativ numai cu îndeplinirea obligaţiilor asumate;
e) Principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezenta lege;
f) Principiul interesului public, conform căruia dreptul la pensie şi la alte drepturi de asigurări sociale este un drept din categoria drepturilor fundamentale, garantate de Constituţia României în scopul realizării protecţiei sociale;
g) Principiul solidarităţii sociale, prin intermediul căruia participanţii la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor îşi asumă reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale asigurate în virtutea prezentei legi;
h) Principiul specializării contribuţiilor şi fondurilor, pe baza căruia contribuţia la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, precum şi prestaţiile sociale generate de acesta trebuie să se regăsească distinct în fondul de pensii şi în fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale;
i) Principiul repartiţiei, în conformitate cu care fondul de pensii şi cel destinat altor drepturi de asigurări sociale se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului de pensii şi altor drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, conform prezentei legi;
j) Principiul imprescriptibilităţii, în virtutea căruia dreptul la pensie nu se prescrie;
k) Principiul incesibilităţii, în conformitate cu care dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parţial;
l) Principiul descentralizării flexibile, prin care se asigură dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului sistemului cu protecţia integrităţii şi a unităţii acestuia, prin intermediul Casei de Asigurări a Avocaţilor, denumită în continuare C.A.A., şi a dezmembrămintelor acesteia;
m) Principiul transparenţei decizionale, potrivit căruia organele de conducere ale sistemului propriu, autonom, de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor au obligaţia de a informa şi de a supune dezbaterii avocaţilor proiectele de acte normative, de a analiza propunerile acestora şi de a da publicităţii hotărârile adoptate, de a asigura transparenţa privind modul de administrare a fondului de pensii şi a fondului de asigurări sociale şi privind investiţiile.

 

Art. 3. – În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
a) Asiguraţi – avocaţii români şi străini care figurează în tablourile avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei şi care au achitat contribuţiile de asigurări sociale în sistemul propriu al avocaţilor, avocaţii pensionari şi urmaşii acestora cu drepturi proprii de pensie;
b) Asigurări sociale ale avocaţilor – dreptul la pensie şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor prevăzute în prezenta lege şi în alte acte cu caracter normativ adoptate de organele de conducere ale profesiei de avocat;
c) Barou – persoană juridică de interes public, înfiinţată conform Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, constituită din toţi avocaţii înscrişi în tabloul avocaţilor care au sediul profesional principal în localităţile de pe raza organizării teritoriale respective;
d) Contribuabil – avocatul înscris în barou, cu drept de exercitare a profesiei şi care are obligaţia de plată a contribuţiilor sistemului propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor;
e) Declaraţie privind veniturile brute lunare individuale – documentul depus la filiale sau sucursale ale C.A.A. în care avocatul atestă, sub semnătură, veniturile realizate din onorarii în luna pentru care efectuează plata şi pentru care plăteşte cotele de contribuţie la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor;
f) Filiale – entităţi de interes public, cu personalitate juridică, buget şi patrimoniu propriu, care funcţionează ca unităţi descentralizate ale C.A.A., sub coordonarea acesteia, potrivit legii, Statutului C.A.A., hotărârilor C.A.A. şi Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R.;
g) Incapacitate de muncă – orice situaţie medicală definită prin codurile de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate, enumerate de certificatul medical eliberat în condiţiile legii;
h) Perioade asimilate – perioadele pentru care nu s-au datorat sau plătit contribuţii de asigurări sociale şi care sunt asimilate stagiului de cotizare în sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor;
i) Prestaţii de asigurări sociale – venituri de înlocuire acordate, la producerea riscurilor asigurate, sub formă de pensii, ajutoare sau alte tipuri de indemnizaţii, prevăzute de prezenta lege, pentru pierderea totală sau parţială a veniturilor asigurate;
j) Punctaj lunar – numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat prin raportarea venitului brut lunar individual, fie, după caz, a venitului brut lunar aferent contribuţiei legal plătite, la venitul de referinţă lunar, pe profesie, din luna respectivă, comunicat de C.A.A.;
k) Punctaj anual – numărul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendaristic, obţinut prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare;
l) Punctaj mediu anual – numărul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea punctajului total realizat de acesta în perioada de cotizare la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor la numărul anilor corespunzători stagiului complet de cotizare, prevăzut de lege la data pensionării;
m) Pezerva tehnică – volumul de active necesar pentru acoperirea obligaţiilor de plată ale fondului;
n) Riscuri asigurate – evenimentele care, la producerea efectelor lor, obligă C.A.A. să acorde asiguraţilor prestaţii sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi;
o) Situaţia financiară a sistemului – starea economico-financiară a tuturor entităţilor sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, stabilită la un moment de referinţă pe baza evidenţelor contabile şi a verificărilor de specialitate, a evaluărilor privind prognoza evoluţiei sistemului, în raport cu indicatorii economico-financiari prevăzuţi în standardele de evaluare proprii unui sistem de asigurări;
p) Stagiu de cotizare – perioada de timp pentru care s-au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor;
q) Stagiu complet de cotizare – perioada de timp, prevăzută de prezenta lege, în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie din sistemul de pensii al avocaţilor;
r) Stagiu de cotizare necesar – perioada de timp, prevăzută de prezenta lege, în funcţie de vârstă, în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru obţinerea unei pensii de invaliditate;
s) Stagiu minim de cotizare – perioada minimă de timp, prevăzută de prezenta lege, în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie la împlinirea vârstei standard de pensionare;
ş) Stagiu potenţial – perioada de timp prevăzută de prezenta lege, considerată stagiu de cotizare şi acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afecţiunilor care au generat invaliditatea;
t) Sucursale – dezmembrăminte ale C.A.A., fără personalitate juridică;
ţ) Vârsta standard de pensionare – vârsta stabilită de prezenta lege, pentru bărbaţi şi femei, la care aceştia pot obţine pensia pentru limită de vârstă, în condiţiile legii, precum şi vârsta din care se operează reducerile prevăzute de lege;
u) Venit brut aferent contribuţiei plătite – cuantumul contribuţiei legal plătite, înmulţit cu raportul dintre 100 şi cota procentuală a contribuţiei obligatorii;
v) Venit de referinţă – venitul mediu brut pentru profesia de avocat, stabilit anual prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R. şi utilizat la calculul tuturor prestaţiilor de asigurări sociale în cadrul sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor.

 

Art. 4. –  Administrarea sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se realizează prin C.A.A. şi prin filialele acesteia, care sunt organizate, funcţionează şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezenta lege şi Statutul C.A.A. 

 

Art. 5. –  (1) Sunt membri de drept ai C.A.A. toţi avocaţii români şi străini care figurează în tablourile cu drept de exercitare a profesiei, avocaţii pensionari şi urmaşii acestora cu drepturi proprii la pensie. Membrii de drept ai C.A.A. au calitatea de asiguraţi ai acesteia. 
(2) Avocaţii înscrişi în barou care nu figurează în tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei au dreptul la prestaţii de asigurări sociale corespunzător perioadei în care şi-au exercitat profesia, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(3) Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform prezentei legi.

 

Art. 6. –   (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care asiguratul şi-a plătit contribuţia legală de asigurări sociale la fondurile sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. 
(2) La stabilirea stagiului de cotizare, pentru perioadele anterioare prezentei legi, se va avea în vedere stagiul de cotizare calculat potrivit legilor care au folosit această sintagmă. Constituie stagiu de cotizare şi vechimea în profesia de avocat recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 28 mai 2001.
(3) Pentru perioada în care avocatul a exercitat profesia şi a contribuit la fondurile sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, asiguraţii primesc o singură pensie, în raport cu stagiul de cotizare şi cu propria contribuţie legală la fondurile de asigurări sociale.
(4) În situaţia în care asiguraţii nu mai au calitatea de avocat, perioada pentru care s-au achitat contribuţiile legale de asigurări sociale la fondurile administrate de C.A.A. constituie stagiu de cotizare în sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. Contribuţiile legale de asigurări sociale nu se restituie.
(5) Stagiul de cotizare se determină şi se exprimă în ani, luni şi zile calendaristice.

 

Art. 7. –   (1) Perioada de timp în care un avocat este parlamentar se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare, în condiţiile achitării contribuţiei legale la fondurile administrate de C.A.A. pe perioada mandatului. 
(2) Indemnizaţia de parlamentar cumulată cu eventualele venituri din activitatea de avocat, desfăşurată în perioada mandatului de parlamentar, se consideră venituri din profesie, luându-se în calcul la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor.

 

Art. 8. –   (1) Evidenţa drepturilor şi a obligaţiilor de asigurări sociale în sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se asigură de C.A.A., în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de Statutul C.A.A. 
(2) Evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată ale acestora se realizează pe baza codului numeric personal.
(3) Pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a prezentei legi, certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului asiguratului se va face de către filialele C.A.A., de sucursale sau barouri, după caz, până la preluarea integrală şi prelucrarea datelor privind evidenţa asiguraţilor de către C.A.A.
(4) Barourile şi filialele C.A.A. sunt obligate să asigure şi să comunice C.A.A., pentru fiecare avocat, evidenţa perioadelor în care a exercitat profesia de avocat, respectiv evidenţa contribuţiilor la fondurile C.A.A., precum şi orice alte date solicitate de C.A.A.
(5) Până la preluarea şi prelucrarea datelor prevăzute la alin. (4) certificarea stagiului de cotizare a asiguratului va fi făcută de filialele C.A.A., de sucursale sau de barouri, după caz, în raport cu evidenţele deţinute de acestea.

 

Art. 9. –   (1) În sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, pensia şi celelalte prestaţii de asigurări sociale reprezintă venit de înlocuire pentru pierderea totală sau parţială a veniturilor din profesie, ca urmare a producerii următoarelor riscuri asigurate: 
a) împlinirea limitei de vârstă prevăzute de lege;
b) invaliditatea, ca urmare a accidentelor sau bolilor;
c) maternitatea;
d) creşterea copilului, în condiţiile legii;
e) decesul.
(2) Prestaţiile de asigurări sociale pentru avocaţi se acordă sub formă de pensii, indemnizaţii sau ajutoare, corespunzător contribuţiilor efective la constituirea fondurilor sistemului.
(3) Pensiile au ca bază de calcul exclusiv stagiile de cotizare în profesie şi contribuţiile legal achitate de avocatul asigurat.
(4) Indemnizaţiile şi ajutoarele au ca bază de calcul stagiile de cotizare, contribuţiile legal achitate de avocatul asigurat, precum şi posibilităţile sistemului.
(5) Obligaţiile şi prestaţiile de asigurări sociale din cadrul sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se achită în moneda naţională.
4.840 vizualizări