Intrebari frecvente

Întrebări frecvente

Declarații și Contribuții

 • 1. Contribuția de 14% reprezintă taxa de Barou?

  Avocații fac o confuzie si numesc contribuția de 14%, taxa la Baroul București. Greșit!
  Contribuția de 14 % reprezintă contribuție de pensie și se plătește la filiala CAA.
  Avocații au obligația de a plăti contribuția la pensii doar la propriul sistem de pensii, nu și la sistemul de pensii public( cel de stat).

 • 2. Contribuția de 14% este egală cu contribuția plătită în sistemul public de pensii?

  Nu este egala, este mai mica. Avocații plătesc la propriul sistem de pensii, o contribuție de 14%,  în timp ce persoanele angajate, la firme private sau de stat, au o contribuție la pensii de 25%.
  Contribuția plătită de avocați, de 14%, este aproximativ jumătatea celei plătite de angajați la sistemul public de pensii.

 • 3. Pot afla dacă în acest moment am de plătit majorări către sistem?

  Da, sistemul vă poate informa dacă aveți majorări datorate plăților de contribuție făcute cu întârziere.
  Pentru a obține această informație vă rugăm să accesați instrumentul software simulator de majorări din aplicația Contul meu

 • 4. Ce contribuție am avut la sistemul de pensii până în acest moment?

  Istoricul plăților lunare este disponibil în cadrul secțiunii situație plăți din aplicația Contul meu

 • 5. Daca m-am pensionat si îmi continui activitatea de avocat mai plătesc contribuții?

  In cazul in care un avocat se pensionează pentru limita de vârsta cu continuare de activitate, acesta este obligat sa plătească in continuare  contribuțiile la propriul sistem de pensii al avocatilor (contribuția procentuala).

Pensii

 • 1. Dacă pe lângă avocat am fost și angajat în sistemul public sau privat, de unde voi primi pensie?

  Avocații care au avut și statut de angajați (în sistemul public sau privat)  și au acumulat cel putin 15 ani de vechime în ambele sistem, vor primi pensie din ambele sisteme. Vor primi o pensie proporțională cu perioada de activare în avocatura de la sistemul propriu de pensii al avocaților și o pensie proporțională cu perioada în care a fost angajat de la sistemul public de pensii.

 • 2. Ce punctaj de pensie am în acest moment?

  Pentru aflarea punctajului de pensie anual sau cumulat vă rugăm să accesați secțiunea punctaj pensie din aplicația Contul meu.

 • 3. Ce pensie pot avea acum sau în viitor având în vedere contribuția mea la sistem?

  În funcție de istoricul contribuției dumneavoastră și valoarea estimativă a contribuțiilor viitoare puteți afla valoarea pensiei pe care o veție avea.
  Pentru a obține această informație vă rugăm să accesați instrumentul software simulator de pensie din aplicația Contul meu.

 • 4.Ce pot face pentru a avea puncte de pensie suplimentare?

  In cadrul propriului sistem de pensii al avocaților exista doua instrumente prin care se pot obține puncte de pensie lunare mărite, respectiv:

  A) Regularizarea veniturilor – Regularizarea contribuțiilor are ca scop acumularea de către avocat a unui număr suplimentar de puncte de pensie, în baza veniturilor anuale obținute. Regularizarea se face in concordanta cu preveder Hot. U.N.B.R nr. 145, 12 aprilie 2021, textul hotărârii poate fi consultat Aici.

  B)Contribuție Facultativa -Modalitatea si procedura de instituire a contribuției facultativa in sistemul C.A.A., se face cu respectarea prevederilor  Hotărârii U.N.B.R Nr. 308 din 9-10 decembrie 2022. Textul hotărârii poate fi consultat Aici

Maternitate, creștere și îngrijire copil

 • 1. Urmează sa intru in Concediu de maternitate, ce am de făcut?

  Pasul 1: Control de Fond
  Pentru a stabili valoarea drepturilor ce se cuvin, se va efectua un Control de fond. Acest control este necesar in vederea determinării contribuției datorate, in raport de care se stabilesc drepturile de asigurări sociale . Controlul se face de către inspectorul financiar, etaj 1, la care sunteți repartizat conform ultimei cifre din nr. de dosar profesional.

  Pasul 2: Depunerea documentelor la departamentul Concedii
  După finalizarea controlului, se vor completa si depune la departamentul Concedii (etajul 1) următoarele:
  – Cerere tip privind solicitarea indemnizației de maternitate (poate fi descărcată de aici)
  – Formularul de concediu medical primit de la medic ( in original sau copie, în cazul copiei aceasta trebuie certificata de către medicul eliberator al documentului)
  – Certificatul de concediu medical se depune lunar, pana la data de 15 ale lunii in curs

  N.B: in cadrul acestui pas se vor verifica daca sunt îndeplinite condițiile de acordare si plata indemnizației pentru maternitate.

  Pasul 3: Punerea in plata
  Concediile depuse pana in data de 15 a lunii, daca îndeplinesc condițiile de acordare, vor fi puse in plata in perioada 1 – 8 a lunii următoare depunerii concediilor.
  N.B: Concediile depuse după data de 15 a lunii, se vor pune in plata in a doua luna celei in care au fost depuse.
  In cazul in care concediul medical privește o fracție de luna, pentru fracția de luna care nu este cuprinsa in Concediul Medical, avocatul păstrează obligația declarării venitului si plății contribuției aferente.

 • 2. Urmează sa intru in concediu de creștere si îngrijire copil (CIC), ce am de făcut?

  Pasul 1
  Printr-o cerere a avocatului, se solicita suspendarea din profesie la cerere pe motiv de creștere si îngrijire copil. Cererea ii este adresata baroului si se depune de avocat la registratura acestuia. In urma acestei cereri, daca avocatul îndeplinește condițiile, baroul va emite o decizie de suspendare.

  Pasul 2
  Separat de pasul 1, la Filiala București-Ilfov a C.A.A. se va depune o cerere tip privind solicitarea ajutorului pentru creștere si îngrijire copil. Poate fi descărcată de aici.
  Cererea se depune o singura data, la solicitarea drepturilor si este valabila pentru întreaga perioada cuprinsa in decizia emisa de barou la pasul 1.

  Precizări:
  1. In situația in care avocatul aflat in C.I.C. își reia activitatea înainte de împlinirea vârstei înscrise in decizia de la pasul 1, are obligația de a anunța Filiala( pana in 15 ale lunii in curs) printr-o adresa.
  2. Controlul de fond, in cazul in care a fost realizat pentru maternitate își păstrează valabilitatea. In cazul in care nu a fost solicitata plata maternității si controlul de fon nu a fost realizat, este necesar realizarea acestuia.

  Documente necesare:
  – Copie după certificatul de naștere al copilului
  – Adeverința de la angajatorul celuilalt părinte, care sa ateste faptul ca nu beneficiază de CIC
  – Decizia de suspendare de la Baroul București

Ajutor de Deces

 • 1. Ce este de făcut în cazul în care a decedat un avocat activ?

  Pasul 1: Solicitantul:
  În cazul în care defunctul la data decesului avea calitatea de avocat activ, plata ajutorului de deces poate fi solicitată de: soțul supraviețuitor, unul din descendenții de gradul I ai defunctului sau persoana care a suportat cheltuielile ocazionate cu acest eveniment.

  Pasul 2:Plata:
  În vederea plății ajutorului de deces, solicitantul se va prezenta la secretariatul filialei, etaj 1, cu următoarele documente:
  – Cerere tip (se găsește fizic la sediul filialei sau pe site-ul instituției)
  – CI beneficiar îndreptățit (original)
  – Certificat naștere/căsătorie solicitant (din care sa rezulte gradul de rudenie sau după caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar)
  – Certificat deces in original. (acesta este necesar pentru aplicarea unei stampile)
  – Facturi si chitanțe (dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces)
  – Extras de cont (opțional, in cazul in care se optează pentru plata ajutorului in cont bancar)

 • 2. Ce este de făcut în cazul în care a decedat un avocat pensionar?

  Pasul 1
  Se anunță de îndată Filiala București-Ilfov a C.A.A
  În cazul în care defunctul la data decesului avea calitatea de avocat activ, plata ajutorului de deces poate fi solicitată de: soțul supraviețuitor, unul din descendenții de gradul I ai defunctului sau persoana care a suportat cheltuielile ocazionate cu acest eveniment.

  Pasul 2
  Dacă la data decesului, defunctul avea dubla calitate de avocat pensionar al sistemului CAA dar si cea de pensionar al sistemului public de pensii/alte sisteme de pensii neintegrate se va solicita plata ajutorului de deces din sistemul public sau alte sisteme după caz.
  În cazul în care acesta era doar pensionar al sistemului C.A.A. se va trece direct la Pasul 4.

  Pasul 3
  După ce a fost solicitat ajutorul de la sistemul public și vizat certificatul de deces de către aceștia, solicitantul se va adresa la Filiala București – Ilfov a CAA pentru diferența ajutor deces.

  Pasul 4
  In vederea plații ajutorului de deces, solicitantul se va prezenta la Secretariatul filialei cu următoarele documente:
  – Cerere tip ( se găsește fizic la sediul filialei sau pe site-ul instituției)
  – CI beneficiar îndreptățit (original)
  – Certificat naștere/căsătorie solicitant (din care sa rezulte gradul de rudenie sau după caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar)
  – Certificat deces in original (acesta este necesar pentru aplicarea unei stampile)
  – Facturi si chitanțe (dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces)
  – Extras de cont (opțional, in cazul in care se optează pentru plata ajutorului in cont bancar)

 • 3. Ce este de făcut în cazul în care a decedat un membru de familie al unui avocat?

  N.B: În înțelesul Legii 72/2016 sunt considerați membrii de familie copiii si părinții.

  Pasul 1
  Ajutorul se acorda asiguratului numai daca membrul de familie decedat era in întreținerea sa, (nu era încadrat cu contract de munca sau nu avea calitatea de pensionar).
  Dovada ca membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declarație pe propria răspundere a celui care solicita ajutorul de deces.

  Pasul 2
  În vederea plății ajutorului de deces, solicitantul se va prezenta la Secretariatul filialei cu următoarele documente:
  – Cerere tip ( se găsește fizic la sediul filialei sau pe site-ul instituției)
  – CI beneficiar îndreptățit (original)
  – Certificat naștere/căsătorie solicitant (din care sa rezulte gradul de rudenie sau după caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar)
  – Certificat deces in original (acesta este necesar pentru aplicarea unei stampile)
  – Facturi si chitanțe (dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces)
  – Extras de cont (opțional, in cazul in care se optează pentru plata ajutorului in cont bancar)

Incapacitate temporară de muncă

 • 1. Mă aflu in incapacitate temporara de munca pe motiv de boala, ce este de făcut?

  Pasul 1: Control de Fond
  Pentru a stabili valoarea drepturilor ce se cuvin, se va efectua un Control de fond. Acest control este necesar in vederea determinării contribuției datorate, in raport de care se stabilesc drepturile de asigurări sociale . Controlul se face de către inspectorul financiar, etaj 1, la care sunteți repartizat conform ultimei cifre din nr. de dosar profesional.

  N.B: in cazul in care stare de sănătate nu permite prezentarea avocatului in vederea efectuării controlului, acesta poate împuternici/delega o alta persoana pentru depunerea documentelor sau le poate depune in format electronic.

  Pasul 2: Depunerea documentelor la departamentul Concedii
  După finalizarea controlului, se vor completa si depune la departamentul Concedii (etajul 1) următoarele:
  – Cerere tip privind solicitarea plății indemnizației de incapacitate temporara de munca pe motiv de boala. (poate fi descărcată de aici)
  – Formularul de concediu medical primit de la medic ( in original sau copie, în cazul copiei aceasta trebuie certificata de către medicul eliberator al documentului)
  – Certificatul de concediu medical se depune lunar, pana la data de 15 ale lunii in curs

  N.B: in cadrul acestui pas se vor verifica daca sunt îndeplinite condițiile de acordare si plata a ajutorului pentru maternitate.

  Pasul 3: Punerea in plata
  Concediile depuse pana in data de 15 a lunii, daca îndeplinesc condițiile de acordare, vor fi puse in plata in perioada 1 – 8 a lunii următoare depunerii concediilor.
  N.B: Concediile depuse după data de 15 a lunii, se vor pune in plata in a doua luna celei in care au fost depuse.
  In cazul in care concediul medical privește o fracție de luna, pentru fracția de luna care nu este cuprinsa in Concediul Medical, avocatul păstrează obligația declarării venitului si plății contribuției aferente.

Aspecte Generale

 • 1. Care este regimul complexului de la Techirghiol - Corpore Sano ?

  „Complex Balnear si Recuperare”, Corpore Sano-Techirghiol, la care C.A.A. este unic acționar, este o unitate sanitara de tip sanatorial cu profil recuperare, medicina fizica si balneofiziterapie.
  Complexul a fost construit si gândit de C.A.A. ca o investiție, o alternativa investițională la titlurile de stat, cu scopul de a obține profit.
  Unitatea sanitara este autorizata de Ministerul Sănătății si este obligata sa respecte principiile de funcționare nediscriminatorii ale unui spital. Asta înseamnă ca oferă servicii contra-cost tuturor doritorilor cu respectarea legislația in vigoare.
  Nu se poate asigura tratament gratis sau preferențial, pe categorii de sisteme din care provin pacienții. Toți pacienții beneficiază de același regim, egal si nediscriminatoriu, iar modul de cazare se face prin INTERNARE cu bilet de trimitere de la medicul de familie si cu programare prealabila.
12.029 vizualizări