Jurisdicţia asigurărilor sociale

CAPITOLUL VIII

Jurisdicţia sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

Art. 120. –   (1) Împotriva hotărârilor adoptate de Consiliul de administraţie al C.A.A. în temeiul art. 111 alin. (1) se poate face contestaţie la Consiliul U.N.B.R.
(2) Contestaţia poate fi formulată de către consiliul de administraţie al filialei sau de consiliul baroului în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă.

Art. 121. –   (1) Deciziile de pensii emise de C.A.A. pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă de la domiciliul sau sediul reclamantului.
(2) Celelalte cereri se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul pârâtul.

Art. 122. –   Jurisdicţia sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se realizează prin tribunale şi curţi de apel.

Art. 123. –   (1) Tribunalele soluţionează, în primă instanţă, litigiile privind pensiile şi drepturile de asigurări sociale ale avocaţilor.
(2) Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face apel la curtea de apel competentă.

Art. 124. –   Prevederile prezentei legi referitoare la jurisdicţia sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă şi ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 125. –   Cererile adresate organelor C.A.A. sau instanţelor, precum şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile având ca obiect drepturi sau obligaţii de asigurări sociale sunt scutite de taxa de timbru.

105 vizualizări